TACT Interim

Voor al uw tactische interventies.Personalia


Naam Jagt, Foort Leendert
Adres Botter 39-02 8243KB Lelystad
Mobiele tel 06-14685763
Fax 0320-213330
Geboortedatum 09-01-1952
Burg. staat Gehuwd
E-mail adres tactinterim@planet.nlOpleiding met diploma


1983 - 1988 Doctoraal Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam
1983 - 1989 Praktijkdiploma Moderne Bedrijfsadministratie
1980 - 1981 Praktijkdiploma Boekhouden
1973 - 1975 Vakdiploma Sociale Verzekering
1973 - 1974 Assurantie C en BCursussen/trainingen


2007 Cursus t.b.v. NMI Mediation

2003 Opfriscursus Algemene Bijstandswet via Sozadidactanagement in veranderingsprocessen via Academie voor Ondernemerschap

2002 Veranderingsmanagement Forum Amsterdam gevolgd via de Academie voor Ondernemerschap

2001 Management en Intuïtie Forum Utrecht gevolgd via de Academie voor Ondernemerschap

2000 Het Strategisch Leiderschap Forum Amsterdam gevolgd via de Academie voor Ondernemerschap

1999 Cursus management Centrum Werk en Inkomen, deelname aan forum Toekomst Sociale Zekerheid en deelname aan werkconferentie. Bouwen aan een geïntegreerd loket

1988-1999 Diverse management-, didactische- en presentatiecursussenProfiel als manager


Een in gemeenteland breed georiënteerde manager, die zijn managementstijl gemakkelijk aanpast aan de (werk-)omstandigheden.
In situaties van stress en chaos voelt hij zich als een vis in het water en blijft hij als leider en rustpunt het beste uit mensen en organisatie halen.
In rustiger vaarwater combineert hij zijn resultaatgerichtheid met een coachende managementstijl en streeft hij een werksituatie na, waarin medewerkers zelfstandig en prettig functioneren en samenwerken en waarin ook ruimte is voor humor en ontspanning.
Bij het maken van zijn analyses en strategische keuzes houdt hij oog voor zaken als uitvoerbaarheid en betrekt hij maximaal de mogelijkheden van de informatietechnologie.
Profiel als persoon


Een persoon met een natuurlijk overwicht, die door middel van een open en heldere communicatie makkelijk contacten maakt en onderhoudt, die integer en betrokken is, maar ook afstand kan nemen.
Een persoon, die dienstverlenend is ingesteld, goed kan samenwerken en onder hoge werkdruk rustig en doordacht blijft functioneren.Werkervaring


2008-2009 11 maanden Interim Clustermanager Publiekszaken van de sector Inwoners gemeente Best.
Het direct en indirect leiding geven aan circa 25 medewerkers verdeeld over frontoffice (balies, telefonisch informatie centrum en receptie), backoffice (o.a. GBA en burgerlijke stand) en uitvoering WMO, herstellen van communicatie, sturen op zelfstandigheid van medewerkers, processen (laten) beschrijven, voeren van beoordelingsgesprekken, verantwoordelijk voor dagelijkse functioneren van het cluster en het leveren van een bijdrage aan gemeentebrede ontwikkelingen zoals de reorganisatie, het dienstverleningsconcept en Egem-i

2007-2008 18 maanden Interim Teamleider Publiekszaken afdeling Stadswinkel gemeente Schiedam en aansluitend Interim Hoofd afdeling Stadswinkel gemeente Schiedam.
Het direct leiding geven aan circa 35-40 medewerkers in verschillende functies binnen een organisatie in verandering, maken van roosters, optimaliseren werkprocessen, voeren functioneringsgesprekken, produceren van Plan van Aanpak implementatie nieuwe dienstverlenignsconcept inclusief een nieuw klantcontactcentrum, verantwoordelijk voor het ontwikkelen en beschrijven van beleid op het terrein van de afdeling enzovoort

2005-2006 18 maanden Interim Hoofd Bureau Handhaving en Toezicht (voorheen Parkeerzaken) van de afdeling Veiligheid, Handhaving en Toezicht van de Publieksdienst van de gemeente Haarlem.
Het(in-)direct leiding geven aan circa 90 - 110 medewerkers in verschillende functies binnen een organisatie in verandering, deelname aan bestuurlijk overleg en aan MT, optimaliseren van werkprocessen, voeren van functioneringsgesprekken, het verrichten van een groot aantal andere noodzakelijke werkzaamheden waaronder het uitvoering (laten) geven aan handhaving van parkeerbeleid en aan het beheer en de exploitatie van openbare parkeergarages.

2005-2005 6 maanden Interim Hoofd Bureau Werk & Inkomen 1 en 3 van de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Publieksdienst van de gemeente Haarlem.
Het (in-)direct aansturen van circa 30 medewerkers, deelname aan het MT, het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling en implementatie van diverse werkprocessen en aan het optimaliseren van de interne communicatie, het verrichten van diverse andere noodzakelijke werkzaamheden samenhangend met deze functie.

2004-2005 4 maanden Interim manager van de Amsterdamse vestiging van de Divisie Individuele Belangenbehartiging van FNV Bondgenoten.
Het direct aansturen van circa 30 teamleden bestaande uit juridische professionals en secretariaatsmedewerkers. Naast het (laten) realiseren van de dagelijkse productie vormen teambuilding, begeleiding en coaching van medewerkers, alsmede uniformering en optimalisering van het werkproces aandachtspunten.

2004-2004 9 maanden Interim Coördinator cluster Werk van de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Weststellingwerf.
Naast het direct aansturen van de medewerkers, het bedrijfsmatig organiseren en aansluitend implementeren van het nieuwe cluster Werk, het werven en selecteren van nieuwe consulenten Werk, het beschrijven en implementeren van een nieuwe aanpak klantmanagement, het optimaliseren van de werkprocessen, het vormen van een klankbord voor het overige management, het realiseren en versterken van de externe contacten met werkgevers en organisaties gericht op het acquireren van leerwerkplekken, het ontwikkelen van een nieuw diagnosemodel en het invoeren van de Wet Kinderopvang.

2003-2003 12 maanden Interim Teammanager regiokantoor Deventer van de FNV Leden Service.
Het direct aansturen van circa 30 teamleden bestaande uit juridische professionals en secretariaatsmedewerkers in een organisatie, waarin medewerkers weinig vertrouwen hebben in het management en waarvan het voortbestaan reeds langere tijd onzeker is. Naast het (laten) realiseren van de dagelijkse productie vormen teambuilding, begeleiding en coaching van medewerkers, alsmede uniformering en optimalisering van het werkproces aandachtspunten.

2002-2003 5 maanden Interim Teamleider Frontoffice van de afdeling Sociale Zaken en werkgelegenheid van de gemeente Rotterdam
Het direct aansturen van circa 25 teamleden, zorgdragen voor uitvoering dagelijkse werkzaamheden, (kritische) bijdrage leveren aan het reorganisatieproces gericht op werk boven inkomen, ontwikkelen, beschrijven en implementeren van nieuwe werkprocessen, starten en leiden van project gericht op oudkomers en (laten) verrichten van andere voorkomende werkzaamheden.

2002-2002 7 mnd Interim Teamleider Publieksvoorlichting van afdeling Service en Ontwikkeling bij de Publieksdienst, gemeente Almere.
Het dagelijks aansturen van 15 teamleden, ontwikkelen, actualiseren, (laten) vaststellen en implementeren van procedures en werkafspraken, versterken van wij- gevoel binnen team, alsmede tussen team en andere onderdelen van Publieksdienst.

2001-2002 7 mnd Manager onderdeel Facilitaire Diensten van het Facilitair Bedrijf, gemeente Zoetermeer.
Dagelijks leiding geven aan afdeling van 23 medewerkers verspreid over 6 teams, ontwikkelen van voorstellen voor structurele verbeteringen en implementeren van deze voorstellen bij de verschillende teams, realiseren van individuele- en teamafsprakenkaarten en implementeren van een FMIS-programma.

2001 7 mnd Interim Hoofd afdeling Publiekszaken Sector Bestuurszaken, gemeente Zoetermeer.
Het starten met en het geven van dagelijkse leiding aan een nieuwe afdeling met tweeënvijftig medewerkers, het opzetten en inregelen van nieuwe werkprocedures, taakverdelingen, werkroosters en werkoverleggen, het instrueren, ondersteunen en coachen van het personeel in de nieuwe organisatie, het in samenwerking en afstemming met projectmanager implementeren en uitvoeren van betreffende onderdelen van het implementatieplan.
Daarnaast het (laten) verrichten van overige uitvoerende en beleidsmatige taken behorend bij deze managementfunctie, waaronder het begeleiden van de GBA-audit en (laten) zorgdragen voor een zo goed mogelijke publieke dienstverlening op terreinen burgerzaken, bouwen, huursubsidie en algemene gemeentelijke voorlichting.

2000-2001 4 mnd Interim Teamchef Ontvangstteam bij Districtskantoor Oude Maas en Interim Teamchef bij kantoor Stedelijke Zorg van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gemeente Rotterdam
Ondersteuning geven aan districtsmanager, direct leiding geven aan één of twee teams van circa zeventien medewerkers, herstellen van rust en vertrouwen en het ontwikkelen en implementeren van instrumenten gericht op planning en uitvoering van productie

2000 8 mnd Interim Afdelingshoofd Publiekszaken Sector Algemene Zaken en Middelen, deelgemeente Prins Alexander in Rotterdam.
Doen van onderzoek naar en het realiseren van verbetering in de samenwerking tussen de drie participanten in het Publiekscentrum (SoZaWe, Arbeidsbureau en Deelgemeente), ontwikkelen van een visie over verbetering van de deelgemeentelijke dienstverlening aan burgers, een onderzoek naar de telefonische bereikbaarheid van de deelgemeente en leiding geven aan de afdeling Publiekszaken, bestaande uit de afdelingen Burgerzaken en Centrale Balie.

2000 500 uur Projectleider Centrale Balie, sector Publiek en Welzijn, gemeente Noordwijk.
Het leiden van het project gericht op het inventariseren van de mogelijkheden van één centrale publieksbalie én het bewerkstelligen van betrokkenheid in de gemeentelijke organisatie.

1999-2000 8 mnd Projectleider evaluatie Bestuurscommissie Openbaar Onderwijs Maassluis Sector Welzijn, gemeente Maassluis.
Leiding geven aan het evaluatieproces van de Bestuurscommissie Openbaar Onderwijs Maassluis

1999-1999 1 mnd Organisatieadviseur Sector Stads- en Milieubeheer, gemeente Maassluis.
Onderzoeken en beschrijven van een nieuwe opzet en een afdelingplan voor de afdeling Ondersteuning van deze sector

1999-1999 7 mnd Interim Afdelingschef Afdeling Welzijnszaken, gemeente Maassluis.
Mede leiding en invulling geven aan een reorganisatie van de afdeling o.a. door middel van het opstellen van functiebeschrijvingen, formulieren Resultaat Gericht Beoordelen en een afdelingsplan. Het selecteren en implementeren van een nieuw leerlingvolgsysteem

1998-1999 6 mnd Interim Teamleider Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gemeente Bergen op Zoom.
Direct leiding geven aan 15 medewerkers van bureau Algemeen Juridische Zaken, bijdrage leveren aan de reorganisatie van de hele afdeling, vergroten van het meer resultaatgericht werken, ontwikkeling en beschrijving van gemeentelijk beleid, proces begeleiden van overgang van fysieke naslagwerken naar cd-rom en deelname aan de gemeentelijke werkgroep centrale balie

1998 6 mnd Interim Teamleider kantoor Stedelijke Zorg van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gemeente Rotterdam.
Direct aansturen van 30 medewerkers verdeeld over twee teams en versterken van de onderlinge samenwerking tussen teams en teamchefs, het (onder-)steunen van de districtsmanager, het weer tot stand brengen van een stuk communicatie binnen (een deel van) de organisatie en door dit alles leveren van een bijdrage aan het opzetten van een reorganisatie en het afstemmen van cultuur en processen aan de nAbw.

1994-1997 Hoofd afdeling Sociale Zaken Gemeente Purmerend.
Het integraal management van 65 structurele formatieplaatsen (80-90 medewerkers) verdeeld over drie afdelingen inclusief de verantwoordelijkheid voor circa 50 miljoen aan uitkeringsgelden en 10 miljoen aan beheers- en personeelskosten.
In een periode van 1 ½ jaar de organisatie tot rust en het product op het gewenste kwalitatieve en kwantitatieve niveau gebracht.
Zorggedragen voor het voeren van een helder personeelsbeleid, het ontwikkelen van gemeentelijk strategisch beleid en het leiden van het implementatieproject van een nieuw softwarepakket en de nieuwe Abw.

1993-1994 1½ jaar Manager Districtskantoor Diemen Bedrijfsvereniging de Detam.
Het integraal management voor 60 medewerkers verdeeld over drie afdelingen met een personeelsbudget van circa 4 miljoen.
Zorgdragen voor een goed WW- en ZW- product, het voeren van een helder personeelsbeleid en het onderhouden en uitbouwen van contacten met werkgevers en andere externe personen en organisaties

1988-1993 Hoofd afdeling Beroepszaken en Buitendienst Sociale Verzekeringsbank, districtskantoor Amsterdam.
Direct leiding geven aan 14 medewerkers. Zorgdragen voor opzet en uitbouw van de afdeling, bewaking en ontwikkeling van beleid, vertegenwoordiging van SVB bij rechtbank, kantongerecht en Centrale Raad van Beroep en projectleider zijn van het opzetten van een extern steunpunt en de implementatie van de Awb.

1976-1988 Inspecteur en Teamleider Buitendienst Raad van Arbeid te Amsterdam

1973-1976 Beoordelaar AOW, AWW, AKW en VOV Raad van Arbeid te Amsterdam

1968-1973 Korporaal telegrafist 4½ jaar Koninklijke MarineNevenactiviteiten


1999-heden Docent Praktijkcursus Sociale Verzekeringen, onderdeel Volksverzekeringen, bij Kluwer
1990-2003 Docent Basiscursus Sociale Verzekering bij SOSV BV in Almere
1974-2003 Zelfstandig tussenpersoon verzekeringen met kantoor aan huis.
1995-2000 Plaatsvervangend lid Adviescommissie Bezwaarschriften provincie Flevoland
1990-1995 Lid Bezwaarschriftencommissie ABW gemeente Lelystad


© 2006 www.mijn-eigen-website.nl