Algemene voorwaarden

Voor al uw tactische interventies.ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ UITVOERING INTERIMOPDRACHTEN


1. Algemeen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor interim-management tussen TACT Interim en Opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

2. Grondslag offertes
Offertes van TACT Interim zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiŽle informatie voor de interim-opdracht heeft verstrekt. TACT Interim zal de te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een "inspanningsverplichting", omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

3. Ter beschikkingstelling van informatie, werkruimte en andere faciliteiten door de Opdrachtgever
Om uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de Opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens, die TACT Interim nodig heeft.
De Opdrachtgever verschaft op zijn locatie kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en desgewenst een fax- en/of datanetaansluiting, alsmede alle andere faciliteiten, benodigd voor de functie-uitoefening van de interim-manager.

4. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering
Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de Opdrachtgever of door TACT Interim, anders dan door de interim-manager, geschiedt in onderling overleg.

5. Dagen, tarieven en kosten van de opdracht
Een werkdag omvat acht werkuren alsmede reisuren op die dag, welke worden besteed aan de uitvoering van de Opdracht en heeft betrekking op daadwerkelijk gewerkte dagen.

De interim-manager is gerechtigd om in nader overleg met Opdrachtgever een aantal dagen vrij te nemen gedurende de duur van deze overeenkomst tot een maximum van zes kalenderweken per jaar.

Het dagtarief is afhankelijk van de aard en de omvang van de opdracht en geldt voor de duur van de opdracht. Tenzij anders vermeld, is het dagtarief exclusief BTW en exclusief reis- en verblijfskosten.
Indien Opdrachtgever verlangt dat er gedurende dagdelen wordt gewerkt, zullen de reiskosten per dagdeel in rekening worden gebracht.

In geval van dienstreizen zal de interim-manager rechtstreeks de door deze gemaakte reis- en verblijfkosten declareren bij de Opdrachtgever conform de bij deze gebruikelijke methoden en vergoedinghoogten.

Voor zover andere opdrachtgebonden kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend. In de tarieven zijn geen rentekosten opgenomen.

Een tussentijdse verandering van het niveau van lonen en kosten, die TACT Interim noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen zal worden doorberekend.

6. Betalingsvoorwaarden
Honorarium en kosten worden maandelijks bij declaratie in rekening gebracht gebaseerd op het aantal gewerkte werkdagen en uren.

Betaling dient te geschieden binnen 21 kalenderdagen na declaratiedatum. Na deze vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan TACT Interim de uitvoering van de opdracht opschorten.

Is de Opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van ťťn of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

Indien de opdracht is verstrekt door meer dan ťťn opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen, zoals in dit artikel aangegeven, ongeacht de tenaamstelling van de declaratie.

7. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk
De Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beÔnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

Indien een tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoeding beÔnvloedt, zal TACT Interim dit de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.

Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de Opdrachtgever, zal TACT Interim aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo'n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de Opdrachtgever worden bevestigd.

8. Duur en afsluiting van de opdracht
In financiŽle zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de Opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 30 kalenderdagen na dagtekening daarvan dient de Opdrachtgever TACT Interim hierover te berichten. Indien de Opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

9. Tussentijdse beŽindiging van de opdracht
Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beŽindigen, indien ťťn van hen van mening is, dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatsvinden conform de bevestigde offerte en eventuele latere aanvullende opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

Indien tot voortijdige beŽindiging is overgegaan door de Opdrachtgever, heeft TACT Interim vanwege het ontstane en aannemelijk te maken (bezettings-) verlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.

TACT Interim mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beŽindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden, die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. TACT Interim behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

Ingeval ťťn van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beŽindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.10. Intellectuele eigendom
Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven het eigendom van TACT Interim. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van TACT Interim.

De Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beŽindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

11. Vertrouwelijkheid
TACT Interim is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de Opdrachtgever jegens derden. TACT Interim zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal zonder toestemming van TACT Interim aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van TACT Interim, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen.

12. Aansprakelijkheid
TACT Interim is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door TACT Interim van de zorgvuldigheid, deskundigheid en vakmanschap, waarop bij het verrichten van interim-werkzaamheden in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.

De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium, dat TACT Interim voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten, die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen ťťn jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend. Bij het overschrijden van deze termijn verliest de Opdrachtgever zijn rechten op deze aanspraken.

13. Toepasselijke recht
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.© 2006 www.mijn-eigen-website.nl